Felhasználási feltételek

Köszönjük, hogy a www.fuggosegkontroll.hu weboldalt használja.

A www.fuggosegkontroll.hu üzemeltetője a Józanság Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [Józanság Kft.] (székhely: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály út 16.; adószám: 14037461-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-114851), amely az alábbi rendelkezések közzétételével tájékoztatja a weboldal látogatóit a weboldal használatára vonatkozó feltételekről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Felhasználási feltételeket, és kizárólag abban az esetben használja a weboldalt, amennyiben egyetért az alábbi rendelkezésekben foglalt valamennyi feltétellel, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

1. Bevezető rendelkezések

Jelen felhasználási feltételek a www.fuggosegkontroll.hu weboldal használatára vonatkozó felhasználási feltételek, és nem minősülnek a Józanság Kft. által kínált szolgáltatások igénybevételére és biztosítására vonatkozó szerződési feltételeknek. A Józanság Kft. szolgáltatásait igénybe vevő megrendelő és a Józanság Kft. mint szolgáltató között létrejövő jogviszony feltételeit minden esetben a felek között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés tartalmazza.

Jelen felhasználási feltételek hatálya kiterjed a www.fuggosegkontroll.hu weboldal összes felhasználójára, azaz valamennyi személyre, aki a weboldalhoz hozzáfér, a weboldalt megtekinti, a weboldal tartalmát megismeri, és a weboldalon rendelkezésre álló funkciókat igénybe veszi.

A jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezések 2020 május havának 1. napjától módosításig vagy visszavonásig hatályosak.

A Józanság Kft. fenntartja magának a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezések egyoldalú módosításának jogát, és a módosítások hatályba lépése előtt 10 nappal közzéteszi azokat a weboldalon.

2. Felelősség

A Józanság Kft. a weboldalon található tartalmak helytállóságának és pontosságának biztosítására, valamint az esetleges félreértések és zavarok elkerülésére törekszik.

A Józanság Kft. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely pontatlan információból, félreértésből, bárminemű zavarból, a weboldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredhet.

A weboldal felhasználója tudomásul veszi és vállalja, hogy a weboldalon található tartalmakat kizárólag saját felelősségére használja.

3. Elfogadható használat

A weboldal felhasználó általi használata az alábbi feltételek érvényesülése esetén minősül elfogadhatónak.

  • A felhasználó a weboldal használata során semmilyen módon nem veszélyezteti a weboldal működését (például vírust tartalmazó vagy biztonsági problémákat okozó fájlok feltöltésével).
  • A felhasználó a weboldal használata során nem sérti meg más személyek személyiségi jogait.
  • A felhasználó a weboldal használata során nem sért meg semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot.

4. Adatkezelés

A www.fuggosegkontroll.hu weboldal használatára vonatkozó adatkezelési rendelkezéseket a weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

5. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A Józanság Kft. fenntart magának minden jogot a weboldallal, annak valamennyi elemével és részletével, valamint a weboldalon megjelenő tartalmakkal kapcsolatban. A weboldalon megjelenő szöveges tartalmaknak a weboldalon történő megtekintésen és olvasáson kívüli bárminemű felhasználása (így letöltése, másolása, idézése, adaptálása, terjesztése és értékesítése) tilos a Józanság Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldal felhasználójának jogában áll a www.fuggosegkontroll.hu weboldalra mutató hivatkozást mások részére továbbítani vagy közzétenni, de kizárólag a weboldal nyitóoldali URL-címének pontos megadásával.

6. Irányadó jog és joghatóság

A www.fuggosegkontroll.hu weboldal felhasználója a weboldal felhasználásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldal használatával összefüggő vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó, és az esetleges jogviták rendezésének kizárólagos joghatósága a magyarországi bíróságokat illeti.

7. Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezések bármelyike érvénytelenné vagy jogtalanná válik, az a többi rendelkezés érvényességét és jogszerűségét nem érinti.

Amennyiben a Józanság Kft. a jelen felhasználási feltételekben rögzített bármely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem értelmezhető az adott jogról való lemondásként. 

A weboldal felhasználója és a Józanság Kft. vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az esetleges vitákat békés úton (azaz egyeztetés keretében, illetve tárgyalások útján) rendezze. 

A weboldal felhasználója a weboldal felhasználásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhasználási feltételeket.