Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a www.fuggosegkontroll.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) adatkezelését szabályozza, és az alábbiakban meghatározott elveken és előírásokon alapul.

A Weboldal üzemeltetője a Józanság Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), amely elkötelezett a Weboldalt használó valamennyi felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatainak védelme iránt. Ennek megfelelően a Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, feldolgozása, felhasználása és esetleges továbbítása során minden esetben a Tájékoztatóban meghatározott elveknek és előírásoknak megfelelően, valamint az alábbi jogszabályok és rendeletek rendelkezéseit megtartva járjon el.X

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR)

A Weboldal használatával a Felhasználó elismeri, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az irányadó jogszabályok és a Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és nyilvántartsa.

2. Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmaknak, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendeletben meghatározott fogalmaknak, és az alábbiak szerint értelmezendőek.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján (beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is) adatok feldolgozását végzi

3. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelése kizárólag meghatározott célból, illetőleg jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében történik.

 • A személyes adatok kezelése minden szakaszában megfelel az adatkezelés meghatározott, egyértelmű és jogszerű céljának.
 • A személyes adatok kezelése minden esetben tisztességes módon és jogszerűen, valamint az érintett számára átlátható módon történik.
 • A személyes adatok kezelése az adatkezelés célja szempontjából releváns szükséges adatokra korlátozódik.
 • A személyes adatok kezelésének részét képezi az adatok pontosságának és naprakészségének biztosítása.
 • A személyes adatok kezelésének, illetve tárolásának időtartama az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges időtartamra korlátozódik.
 • A személyes adatok kezelése oly módon történik, hogy az adatok biztonsága és jogosulatlan vagy jogellenes megismerésével vagy kezelésével szembeni védelme a megfelelő intézkedésekkel biztosított legyen.

4. Az adatkezelőre vonatkozó információk

A szolgáltató neve: Józanság Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály út 16.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@jozansag.hu

Cégjegyzékszám:13-09-114851

Adószám: 14037461-2-13

Telefonszám: +36-70-398-3232 (hétköznapokon 8 és 15 óra között)

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700196-45370003-51100005

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-134824/2017

A Szolgáltató adatkezelőként minden adatkezelési műveletet úgy hajt végre, hogy biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét, továbbá minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszereket biztonságos módon üzemeltesse, és a tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést megakadályozza.

A Szolgáltató adatkezelőként nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező illetéktelen adathozzáférésért.

5. Az adatfeldolgozóra vonatkozó információk

A tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Szolgáltató címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14.

Telefon: +36-1-789-2789

E-mail: support@tarhely.eu

Web: www.tarhely.eu

Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhelyszolgáltatás

Tényleges adatfeldolgozás helye: www.tarhely.eu

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszer

Az adatfeldolgozásra a Szolgáltató és az adatkezelő között létrejött adatfeldolgozási szerződés alapján kerül sor, mely biztosítja az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettségét, valamint az adatfeldolgozás biztonságát.

Az adatfeldolgozó minden adatfeldolgozási műveletet úgy hajt végre, hogy biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét, továbbá minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszereket biztonságos módon üzemeltesse, és a tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést megakadályozza.

Az adatfeldolgozó nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező illetéktelen adathozzáférésért.

6. Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával kezel, vagy abban az esetben, ha az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – az illetékes helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A Szolgáltató az általa üzemeltetett Weboldal funkcionalitásának biztosítása céljából mindazon személyes adatokat kezelheti, amelyek a Weboldalon rendelkezésre álló üzenetküldési szolgáltatás nyújtásához, valamint a személyre szabott működés biztosításához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A fentieken túlmenően a Szolgáltató a GDPR 6. cikke és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. §-a értelmében az érintett hozzájárulása nélküli is kezelhet személyes adatokat abban az esetben, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelés a Szolgáltató valamely kötelezettségének teljesítése miatt, valamint saját jogos érdekének érvényesítése, illetve harmadik fél jogos érdekének érvényesítése miatt elengedhetetlenül szükséges, és az adott érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

7. Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a Felhasználó adatait a következő célokból kezeli: a Weboldal működésének ellenőrzése és biztosítása; visszaélések megakadályozása; kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; statisztikai elemzés.

8. Az adatkezeléssel érintettek köre

A Szolgáltató a következő személyek adatait kezeli: Weboldal Felhasználója

A személyes adatok Szolgáltató részére történő átadása az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. Az adatátadás megvalósulhat postai úton, elektronikus üzenetben, technikai beállítások révén, valamint bármely olyan nyilatkozat vagy cselekedet révén, amely egyértelműen jelzi az érintett hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez. Hozzájárulásnak minősül továbbá az is, ha a Weboldal üzenetmezőjéhez tartozó jelölőnégyzetet a Felhasználó bejelöli.

A személyes adatot átadók az adatok Szolgáltató részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre és az adattovábbításra jogosultak. A Szolgáltató kizárja saját felelősségét a szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában.

9. A kezelt adatok köre

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok mindazon adatok, amelyek a Szolgáltató birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek a Weboldal Felhasználójával.

9.1 Funkcionális adatok köre

A Szolgáltató által kezelt funkcionális adatnak minősülnek a Felhasználó számítógépének IP-címe, valamint a Felhasználó operációs rendszerével és böngészőprogramjával kapcsolatos adatok.

9.2 Felhasználói adatok köre

A Szolgáltató által kezelt felhasználói adatnak minősülnek a következő önkéntesen megadott adatok: Felhasználó neve, e-mail-címe, telefonszáma.

10. A kezelt adatok forrása

A Szolgáltató által kezelt adatok forrása: Weboldal; Felhasznál

11. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezel minden adatot, így különösen addig, amíg az érintett tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

12. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó megadott személyes adatokat ismerhetik és kezelhetik a Szolgáltató munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, illetve alvállalkozói, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz a Felhasználó hozzájárultak.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni a Szolgáltató által kezelt személyes adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás igénylése, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a Szolgáltatót, amelynek ezekben az esetekben a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben teljesítenie kell adatszolgáltatási kötelezettségét.

13. Az adatok átadása és továbbítása

A Szolgáltató megoszthat személyes adatokat a vele együttműködő vagy a nevében eljáró harmadik személyekkel abban az esetben, ha az adatok átadása feltétlenül szükséges azon cél eléréséhez, amelynek megvalósítása érdekében az érintett az adatokat közölte.

A Szolgáltató hozzáférést biztosíthat az általa kezelt adatokhoz azoknak a szolgáltatóknak, amelyek informatikai szolgáltatásokat nyújtanak részére (például szerverkarbantartás vagy adattárolás formájában).

A Szolgáltató megoszthat személyes adatokat jogi eljárás keretében, illetve azzal kapcsolatban, valamint jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében.

14. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

14.1 Tájékoztatáskérés

Az érintett tájékoztatást kérhet a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatai továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet írásban 1) postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, vagy 2) elektronikus levélben (e-mailben) a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Szolgáltató részére benyújtani. A Szolgáltató a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást.

14.2 Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi a Szolgáltató felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy a Szolgáltató egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó esetleges kérelem elutasításáról a Szolgáltató értesíti az érintettet.

14.3 Törlés vagy zárolás

Az érintett jogosult személyes adatai törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat a Szolgáltató abban az esetben zárolja, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot a Szolgáltató kizárólag addig kezeli, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről, vagy a törlésre, illetve zárolásra vonatkozó kérelem elutasításáról a Szolgáltató értesíti az érintett személyeket.

14.4 Megjelölés

Amennyiben az érintett vitatja a Szolgáltató által kezelt személyes adat helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, akkor a Szolgáltató megjelöli az adott személyes adatot.

14.5 Tiltakozás

Az érintett – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen,

 • ha a személyes adat kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságára vonatkozóan döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Szolgáltató megszünteti, az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

14.6 Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a személyére vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt a Szolgáltató akadályozná.

15. Adatváltozás bejelentése

Az érintett a saját rendelkezési körébe tartozó, a Szolgáltató által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosult és egyben köteles bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért minden felelősség az érintettet terheli.

16. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapját az érintett hozzájárulása képezi, az adatkezeléshez való hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja, de a visszavonás az adatkezelés hozzájárulás visszavonása előtti jogalapját nem érinti. Amennyiben az adatkezelés jogalapja kizárólag az érintett hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása után a személyes adatokat a Szolgáltató a továbbiakban nem kezeli, és az adatok mindennemű nyilvántartásából törlésre kerülnek.

17. Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Szolgáltató az elektronikus információs rendszerben tárolt, valamint a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Szolgáltató olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársak, illetve az arra feljogosított adatkezelők és adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

A Szolgáltató adatfeldolgozói és partnerei a Szolgáltatóhoz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről, és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon keresztül történő adattovábbítás bizalmassága nem kizárólag a Szolgáltató hatókörébe tartozik, így azért nem tud teljes körű felelősséget vállalni.

18. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidensek megelőzése és kezelése, valamint a vonatkozó jogi előírások betartása érdekében a Szolgáltató az informatikai rendszereiben folyamatosan ellenőrzi a hozzáférést.

Amennyiben a Szolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesítik a Szolgáltató vezetőjét.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat a Szolgáltató behatárolja és elkülöníti, továbbá gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően a Szolgáltató megkezdi a károk helyreállítását és a megfelelő működés visszaállítását.

Az adatvédelmi incidensekről a Szolgáltató nyilvántartást vezet az alábbi információk rögzítésével.

 • Az érintett személyes adatok köre
 • Az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma
 • Az adatvédelmi incidens időpontja
 • Az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai
 • Az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedések
 • Az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatok

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat a Szolgáltató 5 évig megőrzi.

19. Cookie-k

A Szolgáltató a Weboldal és az online üzenetküldési szolgáltatás optimális működésének biztosításához ún. cookie-kat (kis adatcsomagokat) használhat, amelyek elhelyezésre kerülhetnek a Felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a Felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a Felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését és a Weboldal személyre szabott működtetését szolgálják.

A Felhasználó a cookie-k fogadását saját számítógépén a megfelelő beállítások révén letilthatja.

20. Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5). Jogorvoslatért az érintett bírósághoz fordulhat.

21. Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatóak, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A Szolgáltató az érintett adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére és jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

22. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A Tájékoztató módosításáról a Szolgáltató az érintettek részére írásban egyértelmű tájékoztatatást nyújt, és gondoskodik az adott esetben szükséges bárminemű hozzájárulás beszerzéséről.

Kérdés vagy észrevétel esetén az érintettek a Tájékoztatóban megadott kapcsolattartási adatok segítségével léphetnek kapcsolatba a Szolgáltatóval.

23. Érvényesség

A Tájékoztató 2020 május havának 1. napjától visszavonásig vagy módosításig érvényes.